Customer ratings of Sklep Farmona

Polityka Prywatności


Informacje ogólne

Niniejsza Polityka prywatności Sklepu Internetowego www.sklep.farmona.pl jest skierowana do Użytkowników Sklepu Internetowego i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Użytkownika oraz zabezpieczenie danych osobowych. Brak akceptacji przez Użytkownika niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług Sklepu Internetowego, w tym składania Zamówień.

Regulamin Sklepu Internetowego jest dostępny pod następującym adresem: http://sklep.farmona.pl/content/3-regulamin.

Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego, a znajdujące się w Regulaminie definicje mają odpowiednie zastosowanie do niniejszej Polityki Prywatności, chyba że określone wyrażenia lub zwroty zostały bezpośrednio w niniejszej Polityce Prywatności zdefiniowane inaczej.

Dane Osobowe

Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO).

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o.o.

ul. Jugowicka 10c

30-443 Kraków

KRS: 0000129408

NIP: 6772197862, REGON: 356563730

 

Będziemy przetwarzali następujące dane osobowe dotyczącej Twojej osoby uzyskane bezpośrednio  od Ciebie w trakcie korzystania z Serwisów (wszystkie z niżej podanych albo jedynie część):

– imię i nazwisko

– adres zamieszkania

– adres dostawy produktów

– adres e-mail

– numer telefonu

– numer NIP (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

– data urodzenia,

– adres IP urządzenia z którego nawiązujesz połączenie z Serwisami oraz informacje o wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarce internetowej.

 

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali w następujących celach:

– zawarcie i realizacja umowy przy wykorzystaniu Serwisów,

– prowadzenie analiz i statystyk w związku z realizacją umów i świadczeniem usług przez administratora danych osobowych,

 – sprzedaż produktów i usług oferowanych przez administratora danych osobowych

 – prowadzenie działań marketingowych i promocyjnych podejmowanych przez administratora danych osobowych lub podmioty zewnętrzne działające na zlecenie administratora danych osobowych,

 – windykacja należności,

– prowadzenie korespondencji z osobą której dane osobowe są przetwarzane,

– czynności archiwizacyjne,

– wypełnianie obowiązków prawnych nałożonych na administratora danych osobowych,

– zapewnienie ochrony Serwisów przed atakami.

 

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali od chwili ich pozyskania do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi, gwarancji (jeżeli występują), a także do czasu upływu terminów przedawnienia innych roszczeń cywilnoprawnych określonych przepisami prawa polskiego, w szczególności przepisami kodeksu cywilnego, a ponadto przez okres czasu wymagany przez podmioty zewnętrzne zaangażowane w świadczenie usług lub dostawę towarów na Twoją rzecz (np. dostawcy usług płatności elektronicznych, firmy kurierskie).  Długość okresu przetwarzania Twoich danych osobowych może być również uzależniona od cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie. Twoje dane osobowe będą ponadto przez nas przetwarzane do czasu upływu terminów przewidzianych przez inne przepisy prawa polskiego nakładające na nas obowiązek przechowywania dokumentacji zawierającej Twoje dane osobowe (np. przechowywanie kopii faktur).

 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych dla nas jako administratora tych danych osobowych może być:

 – udzielona przez Ciebie zgoda,

 – konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy,

 – konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze danych osobowych,

 – konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako administratora danych osobowych, takich jak udzielanie odpowiedzi na Twoją korespondencję lub dochodzenie przez nas przysługujących nam roszczeń.

 

Twoje dane osobowe mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z:

– działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz korzystaniem z wtyczek i innego oprogramowania zapewnionego przez takie serwisy (m.in. Facebook, Twitter, Google),

– wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących śledzeniu zachowań użytkowników Serwisów, w szczególności takich jak Google Analytics.

 

W celu zapewnienia najwyższego poziomu usług możemy poddawać Twoje dane osobowe profilowaniu aby zapewnić Ci możliwość korzystania z naszych usług w zakresie jaki uznamy dla Ciebie za odpowiedni, w tym w celu zaoferowania Ci produktów, które mogą Cię zainteresować. Profilowanie Twoich danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane osobowe podlegały profilowaniu poinformuj nas o tym. W celu zindywidualizowania zawartości Serwisów do Twoich upodobań, a także w celu badań marketingowych oraz dokonywania analiz Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora).

 

Jako administrator Twoich danych osobowych będziemy je przekazywali podmiotom zewnętrznym jako ich odbiorcom. Odbiorcami mogą być podmioty świadczące usługi obsługi płatności elektronicznych lub świadczące usługi kurierskie albo pośredniczące w świadczeniu takich usług. Twoje dane osobowe możemy również przekazywać podmiotom powiązanym z nami kapitałowo lub osobowo takim jak: Instytut Dermokosmetyków Ideepharm Sp. z o.o., ul. Jugowicka 10, 30-443 Kraków, Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Jugowicka 10c, 30-443 Kraków.

Informujemy, że przysługują Ci następujące uprawnienia wynikające z RODO:

– żądanie dostępu do dotyczących Twojej osoby danych osobowych w celu sprostowania takich danych,

– żądania uzupełnienia danych osobowych jeżeli są one niekompletne,

– żądanie usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,

– wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych,

– przeniesienia Twoich danych osobowych,

– wniesienia skargi na przetwarzanie Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Możesz cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (z użyciem adresu e-mail który jest nam znany) lub wyślesz do nas taką informację listownie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe bez konieczności uzyskiwania na to Twojej zgody, wycofanie zgody pozostaje bezskuteczne na nasze dalsze prawo do przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Kontakt

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Usługodawcy wskazany w Regulaminie Sklepu Internetowego.