Customer ratings of Sklep Farmona

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA Sp. z o.o.

z 25 grudnia 2014 roku

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – konsument - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu Internetowego Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA Sp. z o.o.

4. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.farmona.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;


6. Umowa sprzedaży – umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy ;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.);


8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.farmona.pl.

2.2. Sklep Internetowy, działający pod adresem www.sklep.farmona.pl, prowadzony jest przez Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA Sp. z o.o.,  wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy , Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście XI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy, KRS 0000129408.

Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA Sp. z o.o. posiada kapitał zakładowy w wysokości 1.200,000 złotych PLN.

Dane adresowe / kontaktowe:

Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA Sp. z o.o.

ul. Jugowicka 10c, 30-443 Kraków

NIP: 677-21-97-862

Tel.  724 440 028

2.3.  Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;

b) zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość;

c) zasady i tryb wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

2.4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji MSIE 8.x lub nowszej,

b) Firefox w wersji 7.x lub nowszej,

c) Chrome 15.x,

c) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli

2.5. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sklep.farmona.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.8. Informacja o cenie podawana na stronie www.sklep.farmona.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów rezerwacji lub Zamówienia, do końca realizacji rezerwacji lub Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po otrzymaniu przez Klienta e-maila, o którym mowa powyżej.

2.9 Zasady ochrony danych osobowych klientów sklepu internetowego www.sklep.farmona.pl zawarte są w dokumencie Polityka prywatności.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA Sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA Sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA Sp. z o.o.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA Sp. z o.o..

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nie przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego nie zamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA Sp. z o.o.

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.sklep.farmona.pl,  dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

.4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA Sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną: Potwierdzenie złożenia zamówienia nr xx, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i wymienionych krajów poniżej w tabelce. Odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

Niemcy DE
Austria AT
Belgia BE
Kanada CA
Hiszpania ES
Finlandia FI
Francja FR
Grecja GR
Włochy IT
Luksemburg LU
Holandia NL
Polska PL
Portugalia PT
Czechy CZ
Wielka Brytania GB
Szwecja SE
Szwajcaria CH
Dania DK
USA US
Norwegia NO
Irlandia IE
Izrael IL
Rumunia RO
Slowacja SK
Andora AD
Chorwacja HR
Łotwa LV
Litwa LT
Węgry HU
Rosja RU
Słowenia SI
Ukraina UA
Bosnia i Herzegovina BA
Bułgaria BG

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem:

  • Firma Kurierska DPD: czas dostawy 2-3 dni od momentu otrzymania potwierdzenia wpłaty -13zł zamówienie płatne z góry, 15 zł zamówienie płatne za pobraniem

         https://tracktrace.dpd.com.pl/findParcel

  • Pocztex: czas dostawy 2-3 dni od momentu otrzymania potwierdzenia wpłaty - 13zł zamówienie płatne z góry, 15 zł zamówienie płatne za pobraniem

         http://emonitoring.poczta-polska.pl/

  • Paczkomaty Inpost: czas dostawy 2-3 dni od momentu potwierdzenia wpłaty - 11zł zamówienie płatne z góry

         https://twoj.inpost.pl/pl/znajdz-przesylke

  • Paczka w Ruchu: czas dostawy 2-3 dni od momentu otrzymania potwierdzenia wpłaty - 6,50 zł zamówienie płatne z góry

         https://www.paczkawruchu.pl/

  • Odbiór osobisty: odbywa się w siedzibie firmy przy ul. Jugowickiej 10c, 30-443 Kraków (płatność tylko gotówką)

Koszty wysyłki kurierem (DPD) określa poniższa tabela:

Płatne z góry na konto

Płatne przy odbiorze

Masa

Cena w [zł]

Masa

Cena w [zł]

do 31,5kg

13,00

do 31,5kg

15,00

 

Zamówienia poza Polskę i wymienione w regulaminie kraje mogą być realizowane po wcześniejszym kontakcie z obsługą sklepu:

  • Przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej wyceniane indywidualnie na podstawie wagi zamówienia (max 20kg) i kraju destynacji -  czas dostawy maksymalnie do 30 dni.

5.3. Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi maksymalnie 2-3 dni od momentu złożenia zamówienia [w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem] lub wpłynięcia opłaty na konto za złożone zamówienie w naszym sklepie [w przypadku wyboru płatności Przelewy24 / PayPal lub przelewu bankowego]. Do tego czasu należy dodać czas przewoźnika, który jest podany powyżej.

5.4. Zamówienia można składać przez całą dobę. Zamówienia złożone w po godz. 14.00 oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.

5.5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar paragonu dla osób fizycznych i faktury VAT dla firm.

 

VI. Opłaty celne, akcyzowe i podatki poza granice państw Unii Europejskiej

6.1. Towar zakupiony w Sklepie przesyłany poza granicę państw Unii Europejskiej może podlegać dodatkowym opłatom celnym, akcyzowym i podatkom w kraju przeznaczenia. Ceny Towarów i koszty dostawy nie zawierają powyższych opłat i podatków, których pokrycie spoczywa na Kliencie, a wysokość zależy od wewnętrznych przepisów kraju przeznaczenia. Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat tych opłat i podatków prosimy skontaktować się z lokalnym urzędem celnym w kraju odbiorcy przesyłki.

6.2. Wysokość powyższych opłat i podatków zależy od rzeczywistej wartości Towarów (bez rabatu), rzeczywistej wartości transportu przesyłki (bez rabatu) oraz kosztu ubezpieczenia przesyłki.

 

VII. Ceny i metody płatności

7.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki),

7.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego

SANTANDER BANK POLSKA S.A.: 28 1090 1069 0000 0001 3527 4256

Nr konta dla wpłat w walucie euro: PL 28 1090 1069 0000 0001 3527 4256

b) płatnością w systemie Przelewy24
d) wnosząc opłatę za pobraniem u listonosza lub kuriera

 

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

8.1. Mają Państwo jako klienci prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni  bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. 

W przypadku sprzedaży jednego towaru termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia kiedy weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

W przypadku zakupu wielu towarów, które są dostarczane osobno termin do odstapienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia kiedy weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

W przypadku zakupu towarów, które są dostarczane partiami lub w częściach termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia kiedy weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub rzeczy.

W przypadku umowy podlegającej regularnemu dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub którym osoba trzecie inna niż przewoźnik wskazany przez Państwo weszła w posiadanie rzeczy.

Celem skorzystania z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować nas ( proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy, oraz o ile są dostępne, Państwa numery telefonu, faksu i adres e-mail) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia ( np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną ). Mogą Państwo skorzystać z gotowego wzrou formularza o odstąpieniu od umowy, jednka nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Państwo wysłali informacje dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Państwo wyślecie oświadczenie o odstąpieniu na adres podany poniżej:

Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA Sp. z o.o.

ul. Jugowicka 10c, 30-443 Kraków

lub nr fax: 12 252 70 01

lub adres poczty elektronicznej: [email protected]

 WZÓR OŚWIADCZENIA MOŻNA POBRAĆ TUTAJ.

8.2. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

8.3. W przypadku odstąpienia od umowy Ponosimy koszty zwrotu rzeczy, niemniej Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Jeżeli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, klient będzie zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w wysokości 15 PLN.

Jeżeli nie można będzie rozsądnie oceniając wcześniej obliczyc kosztow zwrotu rzeczy, Klinet zobowiązany będzie ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę  około 120 PLN. Klient powinien otrzymać zwrot swojej płatności  niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodzi się na inne rozwiązanie.

8.4. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

- umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nieroz- łącznie połączone z innymi rzeczami;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;.

- umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

- umowy zawartej na aukcji publicznej;

IX. Reklamacje dotyczące Towarów

9.1. Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta.

 

9.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres [email protected] Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych oraz poinformowanie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

10.1. Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 

10.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA Sp. z o.o.  o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

 

10.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA Sp. z o.o. ul. Jugowicka 10c, 30-443 Kraków, mailowo pod adres [email protected]

 

10.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

10.5. Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

10.6. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA Sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

11.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.